Projekti

Betonarna

Betonarna Doblar (Projekt A60) - Izvedba računalniškega sistema vodenja

Tehnološki napredek in vse večje potrebe po zmanjšanju stroškov, povečanju zanesljivosti, zmogljivosti, zmanjšanju izpada proizvodnje, pravočasni dobavi in še bi lahko naštevali so doprinesle k hitremu uvajanju avtomatizacije na vsa področja industrije. Tako si tudi sodobne betonarne ne znamo predstavljati brez popolnoma avtomatiziranega tehnološkega procesa in sistema za računalniško podprto proizvodnjo.

Avtomatizirano betonarno poleg osnovne mehanske konstrukcije pogojuje ustrezna izvedba električnega krmiljenja vseh pogonskih sklopov, elektro ventilov, črpalk in ostalih potrebnih elementov, prav tako pa tudi uporaba ustreznih senzorskih elementov. Celoten tehnološki sistem je voden in nadzorovan preko sistema za računalniško podprto proizvodnjo.

Sistem za računalniško podprto proizvodnjo se sestoji iz programabilnega logičnega krmilnika (PLC), osebnega računalnika in aplikacije tipa SCADA za vodenje in nadzor procesa.

HITACHI z ustreznim številom vhodnih in izhodnih točk, prek katerega se izvaja neposredno krmiljenje procesa - osveževanje stanj aktivnih elementov (pogonov)in zajem stanj pasivnih elementov (senzorjev).

Konfiguracija osebnega računalnika in njegove lastnosti ustrezajo zahtevam po precejšnji procesorski moči, omogočanju dobre vizualizacije procesa, nemotenemu delu in pogojem industrijskega okolja. Zanesljivost delovanja in stabilnost sistema je zagotovljena z uporabo operacijskega sistema WINDOWS NT.

Računalniška aplikacija tipa SCADA deluje v WINDOWS okolju in ima vse lastnosti sodobnega grafičnega uporabniškega vmesnika. Omogoča vizualizacijo tehnološkega procesa, načrtovanje proizvodnje, upravljanje s proizvodnjo, delo z recepti, vnos podatkov o strankah, vnos podatkov o gradbiščih, vnos podatkov o prevoznikih, tiskanje dobavnic, arhiviranje podatkov, spremljanje zalog, kontrolo dostopa z dodeljevanjem pravic po prioritetah, signalizacijo alarmov ...

Operater vklopi proizvodnjo in v oknu za vnos naročila vnese (izbere) vse potrebne podatke o kupcu, gradbišču, receptu za izdelavo, količini. Nato sproži postopek za začetek proizvodnje. Preden gredo podatki na krmilnik, mora operater vse podatke še enkrat preveriti in potrditi. Po potrditvi se natisne dobavnica in prične proizvodnja betona. To pomeni, da se prične avtomatsko doziranje vseh zahtevanih komponent recepta oz. tehtanje na tehtnicah za agregate, cement, vodo in dodatke. Vse stehtane vrednosti se prenesejo tudi na računalnik, kjer se arhivirajo. Med obratovanjem se ob morebitnih zastojih in okvarah generirajo alarmi, ki operaterja opozorijo na nedovoljena stanja, tako da lahko po potrebi posreduje.

Pri pregledovanju podatkov o realizirani proizvodnji ima uporabnik na voljo pregled po izdanih dobavnicah za določeno obdobje s podrobnejšimi podatki o izdelanih saržah, pregled po porabljenih materialih, pregled dobave po kupcih, pregled dobave po gradbiščih... Na željo uporabnika se ti podatki tudi natisnejo na tiskalnik.